Advanced search Advanced search
19

Stanisław Ignacy Witkiewicz, PORTRET CZESŁAWA JANKOWSKIGO, 1923

add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 20 921 - 31 381 EUR
66.5 x 51.0cm - pastel, light brown paper

Signed p.g.: Ignacy | Witkiewicz | 1923 | T.B [in circle].

The painting has an expert opinion by Dr. Anna Żakiewicz dated September 2022.

The portrait of Czeslaw Jankowski was made two years before the official establishment of the Portrait Company. It was classified as Type B, which, according to the Regulations, included images that were "characteristic, but without a shadow of caricature." They resembled photographs usually placed in identity cards, passports, driver's licenses, etc., but always expressed the extremely aptly captured individuality of the model. Such portraits were generally signed by Witkacy with his second name and surname rather than a pseudonym, thus emphasizing their official character.Jankowski's portrait perfectly fulfills these assumptions. For it depicts a respectable, elderly, 66-year-old gentleman with noble facial features, combed up lush, though already heavily graying hair and a slightly disheveled abundant moustache, dressed in a dark suit with a vest, the cutout of which shows a white shirt with a button-down collar and a beige tie. The image is kept in subdued colors, in the convention of realism, only the background has been built up of geometric forms surrounded by dark contours, which corresponds to the artist's oil paintings of the time and his drawn compositions.Czeslaw Tomasz Ignacy Jankowski (1857-1929) was a poet, publicist, journalist, translator of fiction, theater and literary critic, as well as a political and social activist. He was also interested in history and ethnography, especially borderland history. He lived and worked mainly in Vilna, but also in Warsaw. He was an acquaintance of Karol Szymanowski and Jaroslaw Iwaszkiewicz, with whom Witkacy was also friends. Witkacy made at least three portraits of Jankowski, one of which (from 1922) is now in the National Museum in Warsaw. In 1927 Jankowski wrote a scathing review of Witkacy's just-published novel Farewell to Autumn, generally full of excoriating "morbid imagination" and "mucking about in swine," whichwhich, however, ends with an unexpected statement that the novel is "a masterpiece of mock mystification, at which no one excels like this in Poland, or even perhaps in Europe" (Świństwo "metafizyczne", "Słowo" 1927, no. 210, p. 3).Witkacy was also friends with Jankowski's daughter, Irena, with whom they went to the mountains together, went skiing, and the artist frequented the fajfs she organized. Of course, he also made portraits of her.To sum up, Portrait of Czeslaw Jankowski from 1923 is an extremely interesting work, both because of the time of its creation - before the Portrait Company was established, but already an excellent exemplification of it - and because of the person of the portrayed: the creator of Polish culture in its many manifestations, from the turn of the 19th and 20th centuries. to the end of the first decade of the interwar period, a respectable figure, in addition - not devoid of a critical sense and an intelligent sense of humor, which must have particularly appealed to Witkacy.Following the expert opinion of Dr. Anna Żakiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Warsaw 1885 - Jeziory in Volhynia 1939) was educated at home under his father, Stanisław Witkiewicz. In 1903 he passed his high school diploma in Lviv. In 1904 he began traveling, including to Vienna, Italy, Munich, Paris and London. Between 1904 and 1910 he studied at the Academy of Fine Arts in Cracow with Prof. Jozef Mehoffer, interrupted by periods of study with Władysław Ślewiński. In 1914 he left with Bronislaw Malinowski's expedition to Australia, and from there went directly to St. Petersburg, where he enlisted in the Russian army after the outbreak of WWI. In Russia, he witnessed the Bolshevik Revolution.After returning to the country in 1918, he became a member of the "Formists" group, with which he exhibited from 1918 to 1922. In the painting of this period, he came closest to putting into practice his own theory of Pure Form, formulated during the war (it also applied to drama). Along with Leon Chwistek, he was the main theoretician of the grouping. After 1924, he operated as a one-man "S. I. Witkiewicz Portrait Company'' making portraits on commission. At the same time, he continued his literary (dramas, novels) and philosophical work, but above all he practiced the "art of living" that united all forms of his activity, appreciated only at the end of the 20th century. He committed suicide at the beginning of World War II, the day after the Soviet aggression against Poland.

Auction
Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Date
16 October 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
18 828 EUR
Estimations
20 921 - 31 381 EUR
Hammer price
28 117 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
23 431 EUR
Overbid
149%
Views: 103 | Favourites: 1
Auction

Agra-Art

Aukcja Sztuki Dawnej
Date
16 October 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI ONLINE, LIVE ORAZ GALERII INTERNETOWEJ

§ 1. Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie ogólnego regulaminu aukcji Agra-Art zamieszczonego w katalogu aukcyjnym oraz w Internecie: Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego Agra-Art.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Aukcji Online, Aukcji Ext-Bid oraz Aukcji Live, a także licytacji i sprzedaży w Galerii Ofertowej online prowadzonej przez Agra-Art.
 1. Niniejszy Regulamin określa także zasady i warunki świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu Serwisu w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem Umowy Serwisu.
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Domu Aukcyjnego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 1. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin nie zawiera stosownej regulacji, stosuje się odpowiednio Regulamin Aukcji Stacjonarnych, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
§ 2. Definicje
 1. Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Przedmiotów Aukcji prowadzona w formie licytacji.
 1. Aukcja Ext-Bid (Aukcja z przedłużeniem) – aukcja, w której oferta złożona w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu, powoduje przedłużenie czasu aukcji o kolejne 2 minuty. Aukcja Ext-Bid jest modyfikacją Aukcji Online.
 1. Aukcje Live – Aukcja w Internecie odbywająca się razem z aukcją na Sali w czasie rzeczywistym. Dostawcą Oprogramowania i środków technicznych umożliwiających uczestnictwo w tego rodzaju aukcji jest: Onebid.pl (dla aukcji w języku polskim) oraz Liveauctioneers.com (dla aukcji w języku angielskim).
 1. Aukcje Online – aukcja prowadzona w czasie określonym w Serwisie przed Dom Aukcyjny.
 1. Aukcje Online z dogrywką - aukcja prowadzona zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
 1. Aukcjoner – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.
 1. Cena rezerwowa – najniższa cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji brutto ustalona dla Przedmiotu Aukcji przez właściciela Przedmiotu Aukcji
 1. Cena uzyskana – ostateczna cena ustalona po zakończeniu Aukcji.
 1. Cena wywoławcza – cena, od której zaczyna się licytacja.
 1. Dom Aukcyjny lub Usługodawca – Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 55/63.
 1. Droit-de-suite – opłata z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego lub innego określonego ustawą przysługująca twórcy lub uprawnionym spadkobiercom - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (art. 19–19)- (szczegóły tutaj).
 1. Nabywca – Użytkownik, który zgłosił najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Dom Aukcyjny.
 1. Partner merytoryczny – podmiot, który za pośrednictwem Domu Aukcyjnego wystawia swoje obiekty na aukcjach online prowadzonych przez Dom Aukcyjny. Zasady wystawiania obiektów przez Partnera Merytorycznego reguluje odrębna umowa między stronami.
 1. Postąpienie – minimalna kwota, o którą wzrasta oferta przy licytacji.
 1. Premium – opłata doliczana do Ceny uzyskanej w wysokości 20% Ceny uzyskanej.
 1. Przedmioty Aukcji – dzieła sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży na Aukcjach lub w Galerii Ofertowej online.
 1. Serwis – serwis internetowy Domu Aukcyjnego, służący do przeprowadzania Aukcji Online, częściowo Aukcji Online z dogrywką, Aukcji Ext-bid, Aukcji Live oraz składania ofert w Galerii Ofertowej online, działający w domenie agraart.pl.
 1. Ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, 163 z późn. zm.)
 1. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm)
 1. Użytkownik – użytkownik Serwisu, którego działanie ma na celu dokonanie zakupu Przedmiotu Aukcji w drodze Aukcji.
 1. Vat graniczny – podatek od towarów i usług, który na podstawie art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia dzieł sztuki oraz do ich dostawy dokonywanej przez podmioty określone w tym przepisie, naliczany przy obiektach sprowadzonych spoza Unii Europejskiej - opłata pobierana od Nabywcy.
 1. Umowa Serwisu – umowa o korzystanie z Serwisu, zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu.
§ 3. Przedmiot Aukcji
 1. Na Aukcjach oraz w Galerii Ofertowej online wystawiane są wyłącznie Przedmioty Aukcji o charakterze dzieł sztuki i/lub kolekcjonerskim.
 1. Przedmioty Aukcji są powierzone Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży przez podmioty do nich uprawnione lub Partnera Merytorycznego. Przedmioty Aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania przez Dom Aukcyjny lub Partnera Merytorycznego.
 1. Dom Aukcyjny nie umożliwia wstawiania Przedmiotów Aukcji na Aukcje bezpośrednio w Serwisie.
 1. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech Przedmiotów Aukcji opisanych w Serwisie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 1. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie trwania Aukcji uzupełniają opisy zamieszczone w Serwisie.
 1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Przedmiotów Aukcji z Aukcji lub – odpowiednio – licytacji lub sprzedaży w ramach Galerii Ofertowej online, bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§ 4. Serwis
 1. Serwis Usługodawcy jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez konto Użytkownika lub komunikaty w Serwisie.
 1. Wymagane warunki techniczne, umożliwiające korzystanie z Serwisu, są następujące:
 1. Dostęp do Internetu,
 1. przeglądarka internetowa: Chrome, Edge, Firefox, Safari; Dom Aukcyjny gwarantuje działanie Serwisu na najnowszej wersji wyżej wymienionych przeglądarek internetowych,
 1. posiadanie urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 1. posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 1. Dom Aukcyjny nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej, Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, w szczególności koszty dostępu do Internetu.
 1. Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 1. Serwis jest udostępniany przez Dom Aukcyjny za pośrednictwem subdomeny dedykowanej Użytkownikowi, która działa w ramach domeny agraart.pl.
 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) UŚUDE, niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 1. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść ani poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, ani za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu formularzy oraz innych dokumentów.
 1. Zgodnie z art. 14 ust 1 UŚUDE, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Dom Aukcyjny niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika danych bezprawnych w Serwisie Dom Aukcyjny będzie uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z naruszeń zobowiązań Użytkownika.
 1. Dom Aukcyjny ma prawo do usunięcia danych Użytkownika, jeżeli naruszają one prawo lub prawa osób trzecich. Przed usunięciem danych Dom Aukcyjny jednak skontaktuje się z Użytkownikiem udzielając Użytkownikowi odpowiedniego okresu na wyjaśnienie wątpliwości, nie krótszego niż 14 dni.
 1. Serwis używa plików cookies (znaczników internetowych). Szczegółowe informacje o rodzajach oraz celach używanych plikach cookies znajdują się w Polityce plików cookies pod adresem: https://www.agraart.pl/polityka-plikow-cookies-eu/
 1. Dom Aukcyjny oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownik powinien również w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ochrony danych, informacji i funkcji, zgodnie z wymaganiami RODO i innych obowiązujących ich aktów prawnych.
 1. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu, jak również transmisją Aukcji. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail [email protected]
 1. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
§ 5. Rejestracja i Użytkownicy
 1. Warunkiem udziału w Aukcji objętych niniejszym Regulaminem jest akceptacja jego postanowień oraz rejestracja zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Użytkownikami serwisów Aukcji mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Wzięcie udziału w Aukcji wymaga zarejestrowania się w Serwisie i utworzenia konta. Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Jeżeli Użytkownik występuje w imieniu osoby prawnej, np. jako jej pełnomocnik lub członek organu, zobowiązany jest podać dane rejestrowe osoby prawnej (nr Krs, NIP, Regon) oraz beneficjentów rzeczywistych.
 1. W uzasadnionych przypadkach Dom Aukcyjny w związku z realizacją obowiązków nałożonych na mocy Ustawy AML, może zwrócić się do Użytkownika z żądaniem przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów (włącznie z numerem dowodu osobistego i numerem PESEL ). Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w przypadku braku dostarczenia informacji lub dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w sytuacji, w której dokończenie procesu rejestracji mogłoby wiązać się z potencjalnym naruszeniem prawa, w szczególności Ustawy AML, przez Dom Aukcyjny.
 1. Konto zostanie aktywowane, gdy Użytkownik potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany przez Dom Aukcyjny na adres e-mail podany podczas rejestracji. Rejestracja i założenie konta Użytkownika dokonuje się w chwili kliknięcia przez Użytkownika na link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku gdy link nie zostanie kliknięty w ciągu 7 dni od dnia jego wygenerowania podczas rejestracji, Dom Aukcyjny usunie dane osobowe Użytkownika ze swoich baz. Dom Aukcyjny może zarejestrować i utworzyć konto Użytkownika bez procedury wysyłania linka, za zasadzie odrębnej autoryzacji w siedzibie Domu Aukcyjnego. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z Domem aukcyjnym: [email protected] Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do ewentualnej weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia Użytkownika bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w Aukcjach, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem Internetowym, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (w tym, m.in. nie wykupuje wylicytowanych Przedmiotów Aukcji). Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w Aukcji bez podania przyczyn.
§ 6. Miejsce Aukcji
 1. Aukcje odbywają się pod adresami:
 • a. Internetowe Aukcje Online : http://aukcje.agraart.pl
 • b. Aukcje Live - w czasie rzeczywistym razem z aukcją na sali jęz. polski: http://agraart.onebid.pl
 • c. Aukcje Live - w czasie rzeczywistym (jęz. angielski): http://liveauctioneers.com
 1. Jeżeli Aukcja odbywa się przy udziale Partnera Merytorycznego, wówczas informacja o tym będzie widoczna na stronach serwisów.
 1. Wszystkie przedmioty sprzedawane na Aukcji lub w Galerii Ofertowej można oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub w siedzibie Partnera Merytorycznego, o ile aukcja jest prowadzona przy jego udziale). Dom Aukcyjny proponuje wykorzystanie tej możliwości do bliższego zapoznania się z Przedmiotami Aukcji, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.
§ 7. Przebieg Aukcji Online i Ext-bid
 1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych - najczęściej 7 dni.
 1. Rozpoczęcie i zakończenie Aukcji Online następują w określonym dniu i godzinie. Aukcja Online toczy się według czasu Serwera, na którym działa oprogramowanie aukcyjne. W trakcie przebiegu Aukcji, ten czas (godziny, minuty oraz sekundy) wyświetlany jest zawsze w prawej, górnej części strony internetowej. Wszelkie zdarzenia, które zachodzą w trakcie Aukcji Online (rozpoczęcie, zakończenie, przedłużenie, czas złożenia ofert) odnoszą się bezwarunkowo do czasu serwera aukcyjnego.
 1. Zakończenie Aukcji Ext-Bid następuje wówczas, gdy żaden z uczestników licytacji nie zalicytuje w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu Aukcji.
 1. Użytkownicy biorą udział w Aukcji po zarejestrowaniu zgodnie z postanowieniami Regulaminu poprzez składanie deklaracji zapłaty określonej przez siebie kwoty za dany Przedmiot Aukcji. Użytkownik potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "licytuj" składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z Art. 702 K.C.
 1. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 1. System Aukcji Online rejestruje wysokość ofert oraz czas ich złożenia - mogą one być przeglądane przez zarejestrowanych Użytkowników na stronie "Historia licytacji".
 1. Kupujący nie mający dostępu do Internetu mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu, składając oferty mailowo, osobiście lub telefonicznie po uprzedniej autoryzacji. Zlecenia telefoniczne należy składać pod numerami: (22) 745 10 20, 745 10 25 lub 625 08 08. Po przyjęciu zlecenia, Dom Aukcyjny będzie licytował w imieniu Użytkownika loginem: agra_zlecenie.
 1. Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez Użytkownika może być dokonane wyłącznie po uzasadnieniu w formie dokumentowej przesłanym do Domu Aukcyjnego (pocztą lub na adres [email protected]). Dom Aukcyjny ma prawo odmówić wycofania błędnej oferty, jeżeli może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Serwisu oraz przebieg Aukcji, oraz gdy takie zgłoszenie dotarło później niż na 24 godziny przez planowanym zakończeniem Aukcji.
 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany Przedmiot Aukcji w czasie trwania Aukcji Online (ext-bid).
§ 8. Przebieg Aukcji Online z dogrywką
 1. Aukcja Online z dogrywką składa się z 2 etapów:
 • 1.1. etap internetowy, polegający na standardowej Aukcji Online opisanej w § 7 powyżej, przy czym:
 • a) etap internetowy trwa określoną liczbę dni i kończy się o ustalonej godzinie,
 • b) ceny uzyskane po zakończeniu etapu internetowego stają się cenami wywoławczymi aukcji dogrywkowej,
 • c) zlecenia złożone z limitem wyższym od ustalonej ceny uzyskanej przy zakończeniu etapu internetowego będą realizowane w etapie dogrywkowym *.
 • 1.2. aukcja dogrywkowa - Aukcja na sali, przeprowadzana zgodnie z zasadami i Regulaminem Domu Aukcyjnego Agra-Art.
 • a) Aukcja rozpocznie się o ustalonej godzinie i miejscu.
 • b) Licytacja Przedmiotów Aukcji rozpocznie się od cen uzyskanych w etapie internetowym. Ceny uzyskane w etapie internetowym stają się cenami wywoławczymi w etapie dogrywkowym.
 1. Zwycięzcą Aukcji Online z dogrywką zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę na aukcji dogrywkowej. Jeżeli cena wywoławcza na aukcji dogrywkowej nie została przebita, wówczas zwycięzcą zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w etapie internetowym.
 1. Zwycięzcę wskazuje Aukcjoner; jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu, określa postąpienia w licytacji oraz do rozstrzygania wszystkich sporów. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.
 1. (* Może się zdarzyć, że ktoś złoży zlecenie z limitem i wygra licytację w etapie internetowym z ceną niższą niż jego maksymalny, deklarowany limit. Jeżeli w etapie dogrywki pojawią się wyższe oferty, wówczas Dom Aukcyjny będzie licytował w imieniu Użytkownika do limitu zadeklarowanego w etapie internetowym.)
§ 9. Aukcje Live
 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z salą aukcyjną.
 1. Dom Aukcyjny prowadzi sprzedaż Przedmiotów Aukcji w ramach Serwisu oraz przy pomocy oprogramowania i środków technicznych Onebid.pl (czyli partnera zewnętrznego). Oprogramowanie do Aukcji Live udostępnia firma Onebid.pl na stronie http://agraart.onebid.pl
 1. Osoby, które posiadają już konto w systemie Agra-Art oraz status VIP, o którym mówi Regulamin Domu Aukcyjnego Agra-Art, mogą używać swoich parametrów do logowania w serwisie Live. Są to: email podany podczas rejestracji konta internetowego w systemie Agra-Art (aukcje online, galeria ofertowa) oraz hasło.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej http://aukcje.agraart.pl/register_online.php?act=1 oraz uzyskanie statusu VIP, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, zarówno na etapie rejestracji, jak i na późniejszych etapach aukcji, określonych niniejszym Regulaminem.
 1. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym - szczegóły techniczne dostępne są w serwisie https://www.agraart.pl/licytuj-live/status-vip/
 1. Użytkownik klikając na klawisz z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego Przedmiotu Aukcji i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.
 1. Aukcjoner (osoba prowadząca licytację na aukcji na sali) jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.
 1. Po zakończeniu Aukcji, uczestnicy Aukcji Live otrzymają podsumowanie swoich zakupów na adres email podany przy rejestracji.
§ 10. Zasady sprzedaży w Galerii Ofertowej online
 1. Składanie ofert w Galerii Ofertowej online wymaga zalogowania w Serwisie.
 1. Użytkownik może składać oferty mniejsze od proponowanej ceny.
 1. Użytkownik może składać oferty większe od ofert składanych przez innych Użytkowników.
 1. Oferty są prezentowane wszystkim Użytkownikom - po zalogowaniu.
 1. Czas obowiązywania oferty wynosi 7 dni liczone od momentu jej złożenia.
 1. Użytkownik składając ofertę w Galerii Ofertowej online zobowiązuje się do zrealizowania swojej oferty - zakupienia Przedmiotu Aukcji po cenie zaoferowanej, o ile jego oferta zostanie potwierdzona przez Agra-Art w czasie obowiązywania oferty (czyli w ciągu 7 dni od momentu jej złożenia).
 1. Użytkownik nie ma prawa wycofać swojej oferty po jej potwierdzeniu przez Dom Aukcyjny.
 1. Dokonanie zakupu Przedmiotu Aukcji - poprzez funkcję/klawisz "kup online" anuluje wszystkie złożone wcześniej oferty.
§ 11. Sprzedaż i odbiór Przedmiotów Aukcji
 1. Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie Premium - opłata organizacyjna w wysokości 20% (zwaną Premium) oraz ewentualne opłaty dodatkowe: Vat graniczny, droit-de-suite.
 1. W Galerii Ofertowej obiekty mają cenę z doliczonymi wszystkimi opłatami - wymienionymi w pkt 1.
 1. Należność za zakupione Przedmioty Aukcji (kwota wylicytowana + Premium) powinna zostać wpłacona w całości w terminie 10 dni od daty zakończenia Aukcji. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą (przez Internet lub w siedzibie Domu Aukcyjnego) lub gotówką.
 1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto: Bank PeKaO SA PLN 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501
 1. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa kupujący.
 1. Płatności kartą płatniczą można dokonywać poprzez bezpieczne strony Domu Aukcyjnego: https://galeria.agraart.pl/pay-form/ . Dom Aukcyjny nie przechowuje danych kart płatniczych, autoryzacji transakcji dokonuje firma First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa.
 1. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nieodebrane w terminie 30 dni od daty aukcji lub zakupu w Galerii Ofertowej online, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt.
 1. Odbioru Przedmiotów Aukcji można dokonać osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub Partnera Merytorycznego) w godzinach pracy Domu Aukcyjnego.
 1. Przedmioty Aukcji wylicytowane i zapłacone, mogą być na życzenie i ryzyko wysłane na koszt Nabywcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Domem Aukcyjnym. Dom Aukcyjny może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia Przedmiotu Aukcji podczas transportu.
 1. Dom Aukcyjny może zapakować Przedmiot Aukcji do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Przedmiotu Aukcji w trakcie transportu.
§ 12. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 1. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony Przedmiot Aukcji, jeżeli jego opis katalogowy nie zgadza się ze stanem faktycznym i nie został później uzupełniony lub skorygowany przez Dom Aukcyjny zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość (Aukcje Online oraz Aukcje Ext-bid), nabywca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Internetowego.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie stosuje się do Aukcji Live ponieważ towarzyszą one zawsze publicznej Aukcji na sali. (szerzej patrz Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego Agra-Art)
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • 6.1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • 6.2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Domem Aukcyjnym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • 6.3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Domem Aukcyjnym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Domu Aukcyjnego: [email protected]
§ 13. Odstąpienie od sprzedaży przez Dom Aukcyjny
 1. W przypadku zwłoki w zapłacie za Przedmiot Aukcji, Dom Aukcyjny wezwie zwycięzcę aukcji/Nabywcę do zapłaty w terminie nie krótszym niż 10 dni z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Dom Aukcyjny odstąpi od umowy. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży i rozpoczęcia procedury windykacji.
 1. W każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od realizacji sprzedaży, niezależnie od stopnia zaawansowania jej realizacji.
§ 14. Odpowiedzialność
 1. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili składania oferty. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony konsumentów, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Przedmiotów Aukcji, o których to wadach nie posiadał wiedzy.
 1. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Użytkownika lub operatora łącza internetowego lub awarią urządzeń wykorzystywanych do obsługi Aukcji.
 1. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w czasie rzeczywistym w Internecie (a w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania Użytkowników.
§ 15. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 1. Dom Aukcyjny jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Dom Aukcyjny w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności możliwości uczestnictwa w Aukcjach.
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.
 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach konta danego Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej.
 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://www.agraart.pl/polityka-prywatnosci/.
§ 16. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie https://www.agraart.pl/regulaminy-aukcji/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Użytkownik może zapisać́ Regulamin na dowolnym nośniku.
 1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w każdym czasie. Przy czym w odniesieniu do aukcji już ogłoszonych stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym nawet jeżeli zmiany Regulaminu weszłyby w życie przed jej rozpoczęciem.
 1. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 1. Regulamin i stosunki umowne między Użytkownikiem a Domem Aukcyjnym podlegają̨ prawu polskiemu i zawierane są w jeżyku polskim.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania)
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY WRAZ ZE WZOREM ODSTĄPIENIA OD UMOWY (pdf)
Pobierz cały Regulamin w pdf.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Agra-Art
Contact
Agra-Art SA
room
Wilcza 70
00-670 Warszawa
phone
+48 22 625 08 08
+48 22 745 10 20
Opening hours
Monday
11:00 - 18:00
Tuesday
11:00 - 18:00
Wednesday
11:00 - 18:00
Thursday
11:00 - 18:00
Friday
11:00 - 18:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up